موتور قفس سنجابی

از فیلتر ها برای پیدا کردن محصول طبق ویژگی های مورد نظر خود استفاده کنید.

موتورهای قفس سنجابی یا موتور الکتریکی قفس سنجابی چون که شکل روتور آن ها به قفس سنجاب شبیه است، با اسم موتور قفس سنجابی شناخته می شوند.

روتور آن ها مشابه با قفس سنجاب از میله هایی تشکیل شده است که دارای شیار هستند و سیم های مسی یا آلومینیومی از آن ها عبور می کند.

به موتور قفس سنجابی، موتور القایی قفس سنجابی هم می گویند چون جریان و ولتاژی که روتور نیاز دارد از طریق القای سیم پیچ استاتور به دست می آید.

بیشتر بخوانید