مقالات

کوپلینگها

کوپلینگها

کوپلینگها

کوپلینگها

پیچش در کوپلینگ

کوپلینگها وسیله ای برای اتصال دو محور تحت پیچش به یکدیگر است و یکی از انواع پرکاربرد آن فلانچ است که تشکیل شده از دو دیسک که توسط پیچ و مهره به یکدیگر متصل می شوند ، عوامل تعیین کننده ظزفیت باربری یک فلانچ  جنس و قطر پیچها و همچنین جنس دیسک و محل قرارگیری پیچها بر روی دیسک است .تنش های برشی روی پیچها و لهیدگی بین پیچ و دیسک به صورت زیر محاسبه می شوند.
کوپلینگها

در رابطه بالا T  گشتاور  قابل انتقال ،M تعداد پیچ ،r  شعاع قرار گیری ،A مساحت سطح پیچ ، t قطر دیسک،d قطر پیچ τ ave تنش برشی متوسط  بر روی پرچ وσ ave تنش لهیدگی متوسط بین و دیسک است .

رفتار مواد در پیچش

همانند آنچه که هوک برای بار گذاری محوری ارائه کرد(σ=Eε) رابطه بین تنش و کرنش برشی نیز برقرار است (τ=Gγ) از طرفی بین E و ∨ و G که در سه خاصیت مکانیکی ماده هستند رابطه زیر برقرار است.

کوپلینگهاشکست در مصالح ترد و نرم در اثر پیچش متفاوت می باشد  ،  نحوه شکست آنها در کشش و پیچ در شکل زیر مقایسه شده است.
کوپلینگها
خمش

فرضیات  اساسی خمش برای یک تیر الا ستیک که تحت  اثر خمش خالص قرار دارد به شرح زیر است:

1:صفحات  عمومی بر محور نظیر AB  بعد از اعمال خمش به صورت صفحه باقی می ماند و هیچ گونه اعوجاجی در آنها رخ نمی دهد و تنها حول محوری که از مرکز سطح عبور می کند دوران می کنند.

2:تغییرشکل ها  بر روی  هر مقطع به صورت  خطی تغییر می کند ویا به عبارتی رابطه کرنش  در هر مقطع رابطه ای خطی است.

3:چون در محدوده الاستیک هستیم تنش ها نیز در هر مقطع به صورت خطی  تغییر می کنند.

علاوه بر اینها رفتار مصالح در کشش و فشار یکسان است و صفحه ای که از مرکز سطح میگذرد بعد از اعمال خمش بدون تغییر شکل باقی می ماند و به آن صفحه  خنثی گفته می شود.

کوپلینگها
در رابطه اصلی تنش خمشی روبه رو M  گشتاور خمشی  مقاوم داخلی ، I ممان اینرسی حول تار خنثی در راستای محور گشتاور ، Y فاصله از تار خنثی و σ  تنش خمشی در مقطع است . دیاگرام تنش خمشی الاستیک در مقاطع به صورت خطی تغییر می کند و ماکزیمم آن در بیشترین فاصله از تار خنثی اتفاق می افتد.
کوپلینگهاS را به نام اساس خمشی مقطع می شناسیم.

پمپ دنده ای داخلی

قیمت پمپ دنده ای

فروش پمپ دنده ای

تولید پمپ دنده ای

قیمت پمپ دنده ای هیدرولیک

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.