مقالات

هندسه تراش

هندسه تراش

هندسه تراش و اثرات آن در گرد تراشی

هندسه تراش با توجه به اساس تشکیل براده و سایش ابزار همچنین راندمان عمل برش  مقادیر اپتیممی برای
زوایای  ابزار وجود دارد که در زیر به آن می پردازیم :

1: زاویه  براده
2: زاویه آزاد
3: زاویه تنظیم جلو(x) و زاویه تنظیم پشت (x1)
4: زاویه تمایلλ
5: شعاع قلم
6: ناهموایهای سطوح ماشینکاری شده

1: زاویه براده
هندسه تراش
ازدیاد زاویه براده تا اندازه مشخصی باعث بهبود شرایط برش می شود عمر قلم افزایش  میابد لیکن با ازدیاد
بیشتر زاویه براده لبه برنده تضعیف شده و فرسایش آن بیشتر می گردد که باعث کاهش عمر قلم  می شود.
هندسه تراش
بنابراین زاوبه  اپتیممی می توان  یافت که عمر ما کزیمم قلم منتهی شود.
در ماشینکاری سطح متقاطع که ابزاری در معرض بار ضربه ای  است همچنین برای ماشینکاری فلزات شکننده
، زاویه  براده منفی  انتخاب  می شود  که باعث تقویت  مقاومت  لبه و انتقال مرکز فشار به سمت دورتر  لبه
برش می شود .

2: زاویه آزاد
هندسه تراش

پهنای آستانه فرسایش در سطح آزاد قلم عامل تعیین کننده در عمر قلم است و نرخ ازدیاد پهنای آستانه
فرسایش در سطح آزاد بستگی به آزاد دارد ، به عبارتی برای مقادیر کوچک α افزایش کم α باعث کاهش
قابل توجه در نرخ فرسودگی خواهد شد . در عمل زاویه آزاد را نمی توان بسیار بزرگ انتخاب کرد زیرا
باعث تضعیف مکانیکی لبه برش می شود.
معمولا زاویه آزاد برای تراش اکثر مواد با قلمهای تند بر °8 و با قلمهای الماس °5 می باشد .

3: زاویه تنظیم جلو(x) و زاویه تنظیم پشت (x1)
هندسه تراش

اگر مقدار این زاویه بزرگ باشد پهنای براده کم خواهد شد و فشار برش روی طول  کوتاهی از لبه برنده
وارد  می شود و اگر زاویه  تنظیم  کوچکتر باشد، با ثابت بودن عمق براده ،پهنای آن بیشتر شده و دوام
لبه برنده افزایش می یابد . مقدار زاویه تنظیم در حالت طبیعی °45 است .
اگر مقدار X از حالت طبیعی کمتر شود  ممکن است پدیده چتر اتفاق بیفتد. زاویه تنظیم پشت ، روی
سرعت برشی اثر دارد.

4: زاویه تمایلλ

هندسه تراش

شیب لبه برنده قلم نسبت به افق زاویه تمایل نام دارد.
اگر نوک قلم بالاتر ین نقطه  لبه برنده باشد زاویه تمایل  منفی و برعکس این حالت زاویه تمایل مثبت
است.زاویه λ روی جهت جریان براده ومقاومت در برابر بارهای  ضربه ای ، زاویه  تمایل مثبت بهتر است.

5: شعاع قلم

با افزایش شعاع  نوک قلم (r) مقاومت  لبه  برش  در نوک قلم افزایش می یابد که باعث افزایش طول
عمر قلم می شود همچنین ناهمواریها ی سطح ماشینکاری شده کاهش میابد . اما با افزایش شعاع
نوک قلم ،نیروهای وارد به قلم ودر نتیجه ارتعاشات بیشتر می گردد.

6: ناهموایهای سطوح ماشینکاری شده

ناهمواریهای سطوح ما شینکاری شده بستگی به شکل قلم  و سرعت پیشروی دارد که مقدار ناهمواری
H در گرد تراشی با قلم نوک تیز (R=0) از رابطه زیر به دست می آید:هندسه تراش

(مقدار پیشروی = S )

مشاهده قیمت و مشخصات فنی انواع تیپ های گیربکس خورشیدی 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.