مقالات

گشتاور نیرو گیربکس های صنعتی

گشتاور خروجی گیربکس های صنعتی ار دغدغه های بسیاری از مصرف کنندگان است که اکنون به توضیحات و نحوه ی محاسبه گشتاور حول یک محور آن می پردازیم.

در کل محاسبه گشتاور در انواع گیربکس صنعتی مانند خورشیدی ، حلزونی و… به یک شکل صورت میگیرد و یکی از عوال مل تاثیر گذار در قیمت گیربکس است.

گشتاور نیرو چیست؟

گشتاور نیرو به اجسام نیرو در اجسام گشتاور نیرو گفته میشود. حالات مختلف ایجاد گشتاور در فضا در شکل نشان داده شده است.گشتاور نیروگشتاور کمیتی برداری است و علاوه بر مقدار ، راستا .جهت نیز دارد. در شکل بالا گزینه 3 نیروی درونسو ایجاد گشتاور حول 0 – 0 می کند که برای به دست آورد ن جهت و راستا ی گشتاور از قانون  دست  راست استفاده می شود  به  این صورت  که  ، انگشتان در جهت فلش نیرو به نحوی که کف دست به سمت محور گشتاور  باشد،شصت  جهت بردار گشتاور  و پیچش  انگشتان  جهت  چرخش  را نمایش  می دهد راستای گشتاور همواره  محمور 0 – 0 خواهد بود.

درشکل بالا  گزینه 2 نیروی متنافر غیر عمودی به دو مولفه تجزیه می شود  که گشتاور مولفه موازی صفر و گشتاور مولفه غمودی برابر F2*d است.

محاسبه گشتاور نیرو حول یک نقطه

اگر بخواهیم گشتاوری نیروی f  را حول محور 0 – 0  به دست آوریم و مولفه نیروی F به ترتیب F1،F2…FN باشند و گشتاور این مولفه ها حول محور 0 – 0 ترتیب M1،M2،….MN باشند طبق اصل گشتاور ها داریم:

گشتاور نیروکه M گشتاور نیرویی F حول محور 0-0 است .این اصل در شکل بالا گزینه  4 رعایت شده است و در حل مسائل ایستایی نیز به دفعات نیرو های صفحه ای یا فضایی به مولفه های Fx و Fy و Fz تجزیه  وسپس گشتاور گیری می شود.

گشتاور نیروی حول نقظه 0 گشتاور حول محوری است که از نقطه 0 می گذرد و برصفحه 0 و Fعمود باشد،این گشتاور به صورت زیر محاسبه می شود.

گشتاور نیرو
که در رابطه بالا r  بردارجا به جایی از نقطه دلخواه از F است. اثبات این نکته که بردار r  می تواند ار نقطه o به هر نقطه دلخواه از F وصل شود در شکل زیر آورده شده است .
گشتاور نیروگشتاور حاصل از نیروی F  را حول  نقطه O  به دست آورید.

گشتاور نیروگشتاور نیروکوپل(زوج نیرو)

دو نیروی مساوی موازی و مختلف الجهت  را کوپل می نامیم.خصوصیت این زوج نیرو آن است که برآیندنیرویی آن صفر است و گشتاور حاصل از آن حول هر نقطه  دلخواه برابر با مقدار ثابت  M=Fd است .(d فاصله عمودی بین زوج نیرو و F اندازه یکی از نیروها است).

گشتاور نیرو
برای اثبات آنکه گشتاور حاصل از کوپل حول هر نقطه دلخواه برابر با مقدار ثابت است سه نقطه A و B و C را در نظر گرفته  و حول آنها گشتاور زوج نیرو را محاسبه می کنیم.

گشتاور نیروکوپل نشان داده شده در شکل بالا ساعتگرد و یا به عبارت ذیگر منفی است (جهت  های قرار دادی گشتاور و نیرو در صفحه  در شکل  نمایش داده شده است.

بازگشت به ابتدای مقاله

نظر یا درخواست شما

در صورت درج اطلاعات خصوصی شما مانند شماره تلفن و ایمیل توسط ما مشاهده می شود، و برای عموم فیلتر خواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *