مقالات

کلاچها و ترمزها

کلاچها و ترمزها

کلاچها و ترمزها
کلاچها و ترمزها

کلاچهاوترمزها وج اشتراک این اجزا ذخیره سازی یا انتقال انرژی چرخشی است. دو لختی  I1  و I2 که به ترتیب  با سرعتهای ω¹ وω² حرکت می کنند با به کارگیری کلاچ یا ترمز به سرعت یکسانی  می رسند. چون دو جزء با سرعتهای متفاوتی حرکت می کنند و حین تحریک ، انرژی تلف می شود لغزش رخ می دهد و باعث افزایش دما می شود.لنگر منتقل شده به نیروی تحریک ، ضریب اصطکاک و هندسه کلاچ یا ترمز مربوط می شود ولی افزایش دما به اتلاف توان مربوط می شود.

کلاچها و ترمزها

تحلیل انواع کلاچها و ترمزهای اصطکاکی به روش کلی یکسانی انجام می شود. توزیع فشار روی سطحهای اصطکاکی فرض یا تعیین می شود .
رابطه بین فشار بیشینه و فشار در هر نقطه معلوم و مشخص می شود و شرایط تعادل استاتیکی برای یافتن نیروی تحریک ،گشتاور و واکنشهای تکیه گاهی ارضا می شود.
به طور مثال در شکل زیر نیروی تحریک با فرض فشار یکنواخت p=Pa از رابطه زیر به دست  میاید:

نیروهای وارد شده بر کفشک اصطکاکی لولا شده

نیروهای وارد شده بر کفشک اصطکاکی لولا شده

کلاچها و ترمزها

در رابطه فوق f ضریب  اصطکاک است. اگر b = fa باشد شرط خود قفلی است که معمولا در طراحی  ترمز مطلوب نیست  و ضریب اصطکاک و هندسه به گونه ای در نظر گرفته میشود که b < fa باشد  به طور که خود تحریکی حاصل شود.

کلاچها و ترمزها توزیع فشار در نظر گرفته می شود که مقدار ماکزیمم آن pa در زاویه θa است. با توجه  به شکل زیر گشتاور نیرو های اصطکاکی Μƒ وگشتاور نیروهای عمودی m.n به صورت زیر محاسبه  می شود.

کلاچها و ترمزها

نیروهای وارد برکفشک

کلاچها و ترمزها
بر حسب جهت چرخش اگر دو گشتاور فوق یکدیگر تقویت یا تضعیف کننده مقدار نیروی تحریک از رابطه زیر محاسبه  میشود :
کلاچها و ترمزها
گشتاور مقاوم برای هر کفشک  توسط رابطه زیرمحاسبه می شود :

کلاچها و ترمزها

[av_gallery ids=’2790,2791,2789′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

اینورتر TECO

پمپ دنده ای

اینورتر سنچ

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.