مقالات

طراحی اجزا ء

طراحی اجزا ء

طراحی اجزاء

 مفاهیم اولیه

در این بخش به مروری بر مفاهیم اولیه طراحی اجزاء و مباحث مرتبط با مقاومت مصالح پرداخته می شود.

ضریب در طراحی برای در نظر گرفتن عدم قطعیتها به صورت زیر تعریف می شود:

طراحی اجزا ء
در این رابطه s استحکام ماده است که در مباحث مختلف با اندیس های مختلف معرفی می شود.مثلادر
بارگذاری  استاتیکی مقدار استحکام به صورت استحکام تسلیم ماده یا S y در نظر رفته  می شود .
S نیز معرف استحکام برشی ماده است .لازم به ذکر است که استحکام خاصیت ذاتی ماده است
و تنشهای σ و  ناشی از بار گذاری اعمالی به قطعه است. حاشیه ایمنی به صورت m=n-1 تعریف
می شود.
باتوجه به رابطه در مسائل طراحی اجزا بر حسب  معلومات و مجهولات با دو دسته مسئله اصلی
مواجه هستیم:

مسئله طراحی : در مسائل طراحی  معمولا با مشخص  بودن بار گذاری استحکام و ضریب ایمنی
هدف محاسبه ابعاد قطعه است.

مسائل چک طرح :در مسائل چک طرح با مشخص بودن بار گذاری ،استحکام و ابعاد هدف محاسبه
ضریب ایمنی است.

تنشهای  اصلی

بارهای خارجی موجب بروز تنشهای داخلی در قطعه می شوند . فرمول محاسبه تنشهای اصلیطراحی اجزا ء
در حالت صفحه ای میباشد.در تنش های سه بعدی مقادیر سه تنش اصلی مربوط به تانسور

تنش از حل معادله زیر به دست می آید:

طراحی اجزا ء
سه ریشه معادله فوق (σ1،σ2،σ3) تنشهای اصلی هستند و داریم:

طراحی اجزا ء

حالت خاص تنش صفحه ای :مسائل عملی بارگذاری در طراحی اجرا عمدتا از نوع تنش صفحه ای هستند.
در حالت نش صفحه ای تانسور سایر المانهای این تانسور در راستای Ζ برابرصفر فرض می شوند. در حالت خاص تنش صفحه ای حتما
یکی از مقادیرتنشهای اصلی در فضا برابر صفر است واز سه دایره مور در فضا دو دایره
به محور  مماس است.

نکته:مجموع  مقادیرتنشهای اصلی با مجموع مقادیر تنشهای عمودی در تانسور تنش
(مجموع عناصر روی قطر تانسور تنش )برابر است با :

σ1+σ2+σ3=σx+σy+σz

استوانه های جدار ضخیم

مخزن های  تحت  فشار استوانه  ای سیلندرهای هیدرولیک ، لوله های توپ و لوله های انتقال مایعات در
فشار های بالا ، هر دو نوع تنشهای مماسی و شعاعی را دارند .

برای استوانه های با شعاع درونی a و شعاع بیرونی b که تحت فشار درونی p i و فشار بیرونی p o  قرار
دارند

مقادیر تنشهای  مماسی و شعاعی  در شعاع (r (a<r<b برابر است با:

با جایگذاری p o=0  یا P i=0 تنشها در استوانه برای  زمانی که فشار بیرونی یا فشار درونی صفر(یا در مقایسه
یا دیگری ناچیز) به دست می آیند.

اینورتر TECO

پمپ دنده ای

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.