مقالات

شیرهای کنترل فشار

شیرهای کنترل فشار

وظیفه این شیرها ایجادمحدودیت در مقدار فشار کل مدار یا بخشی از مدار است.
انواع شیرهای کنترل فشار در ادامه معرفی شده اند:

الف).شیر اطمینان:

از این شیر در کلیه مدارهای هیدرولیکی استفاده می شود.برحسب ساختمان داخلی انواع مختلفی از شیر های اطمینان وجود دارند مانند شیرهای بشقابی،میله ای ،دیفرانسیلی.

ب). شیر اطمینان تحت فرمان:

این شیر ها دارای دو عملکرد مستقیم و تحت فرمان هستند و این شیرها دارای دو مقدار تنظیم  فشار مستقیم  و  فرمان هستند . شیرهای بار اندازه شیرهای دو مرحله از انواع شیر اطمینان تحت فرمان هستند.
شکل زیر را ببینید.شیرهای کنترل فشار

ج).شیر تعادلی:

شیر های تعادلی برای جلوگیری از جلو زنی یا سقوط بار در مدارهای هیدرولیکی استفاده می شود بنابراین به کمک شیرهای تعادلی میتوان خود قفلی هیدرولیکی در مدار ایجاد کرد.شکل زیر مدار شیر تعادلی را نشان  می دهد.شیرهای کنترل فشارد).شیر مرکزی :

یکی از شیرهای تعادلی کاهش نیروهای اعمالی  توسط سیستم است. برای رفع این عیب از شیر مرکزی استغاده میشود.در شکل زیر مدار شیر ترمزی را نشان  می دهد که در یک پرس استفاده می شود.

شیرهای کنترل فشار
ه) شیر فشار شکن:

از این شیر ها به محدود کردن  فشار در بخشی از مدار استفاده می شود . این شیرها  برخلاف سایر شیرهای کنترل فشار در
حالت عادی باز هستند و با افزایش فشار بسته می شود.

و) شیر ترتیبی:

در این شیرها ، زمانی که مقدار فشار در بخشی از مدار به مقدار خاصی برسد یک فرمان هیدرولیکی صادر می شود . از این شیر در سیستمهای اتوماتیک برای انجام عملکردهای چند مرحله ای استفاده می شود.به عنوان مثال در شکل پایین به کمک دو شیر ترتیبی عملکرد ترتیبی ایجاد شده است .
بدین نحوه که ابتدا سیلندر  A باز می شود و سپس سیلندر B و سپس باز می شود .هنگامی که حالت شیر 4/3 از موازی  به ضربدری تغییر کند ابتدا سیلندر B  و سپس سیلندر A بسته می شود .از این سیستم می توان در یک مدار گیره (سیلندر A) و مته ( سیلندر B) استفاده کرد.

شیرهای کنترل فشار

پمپ دنده ای هیدرولیک

پمپ دنده ای داخلی

قیمت پمپ دنده ای

فروش پمپ دنده ای

تولید پمپ دنده ای

قیمت پمپ دنده ای هیدرولیک

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.